• Voor 12:00 besteld morgen in huis
  • Ruim assortiment
  • Gratis verzending vanaf Ä 30,-
  • Mail ons!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VerfOnline
1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VerfOnline en op alle met VerfOnline aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, maar de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door VerfOnline is ingestemd. 
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VerfOnline in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.6 VerfOnline behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.7 Door het gebruik van de internetsite van VerfOnline en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 VerfOnline is bevoegd om van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met een Koper. 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiŽle Koper tot het doen van een aanbod. VerfOnline is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst, als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiŽle Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in ťťn van de volgende omstandigheden: de potentiŽle Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen, een offerte door de Koper is getekend en door VerfOnline is ontvangen indien door VerfOnline een op naam gestelde offerte is uitgebracht, de potentiŽle Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geŽigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan VerfOnline via elektronische weg is verzonden en door VerfOnline is ontvangen. 
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. 
2.6 Koper en VerfOnline komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van VerfOnline zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera wat betreft alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. VerfOnline is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen. 

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die VerfOnline in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan hem/haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VerfOnline worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld. 

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald,  -Rabodirect, -Overboeking en Omnikassa Ideal, Omnikassa MiniTix en Omnikassa Meastro.
4.2 VerfOnline kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiŽle Koper, is voldaan.
4.4 In het geval door VerfOnline een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder nader te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die VerfOnline heeft moeten maken als gevolg van de door de Koper niet nagekomen (betalings-)verplichtingen.
4.7 In geval van niet-tijdige betaling is VerfOnline bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de
betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft VerfOnline ernaar om bestellingen die op een werkdag voor 12 uur 's morgens zijn geplaatst de volgende werkdag af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als
indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. VerfOnline kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico wat deze producten betreft over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan Ä2500,00. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven. 

6. Ruilen en beroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. 
6.2 Overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder
boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij VerfOnline, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. 
6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt VerfOnline zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde bedrag minus de verzendkosten. 
6.4 Indien de consument-Koper producten afneemt die speciaal voor hem/haar zijn vervaardigd en correct zijn wat betreft (kleurafwijking 2% toegestaan) vervalt het herroepingsrecht.


7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Niettegenstaande de feitelijke levering gaat het eigendom van de geleverde producten pas op de Koper over, nadat de Koper volledig heeft voldaan aan de gesloten overeenkomst met VerfOnline, de betaling volledig is geschied met inbegrip van evt. rente en andere kosten, ook van eerdere en/of latere leveringen, en vanwege evt. verrichte of nog te verrichten
werkzaamheden wat betreft de producten. 
7.2 De Koper mag de producten niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren voordat de eigendom is overgegaan. 

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door VerfOnline geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. VerfOnline vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een
loketfunctie. 
8.2 De aansprakelijkheid van VerfOnline is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van VerfOnline 
8.3 VerfOnline is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of edrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 In het geval de Koper via VerfOnline een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard. 
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van VerfOnline of de fabrikant zijn verricht; 
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 
8.6 De Koper is gehouden VerfOnline te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen VerfOnline mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat VerfOnline op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. VerfOnline is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is VerfOnline niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk
wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt
onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij VerfOnline, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
10.2 Onder (intellectuele eigendom)rechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.         

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van en wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten,tenzij het louter gaat om privťgebruik in relatie tot het product zelf. 

11. Persoonsgegevens
11.1 VerfOnline zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De
internetsite bevat een uitgebreid Privacy beleid.
11.2 VerfOnline neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van VerfOnline of overeenkomsten gesloten met VerfOnline worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk
een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

13. Diversen
13.1 VerfOnline is gevestigd te Sint-Oedenrode 5491 MH, Beethovenstraat 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17165759. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 06-511 78 531 of via het e-mailadres
verfonline@zonnet.nl. Het BTW-identificatienummer is NL 147780251B01.
13.2 VerfOnline streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

VerfOnline besteedt altijd de grootste zorg aan haar assortiment, de voorlichting over producten en prijzen, maar ook
aan een goede afhandeling en zorgvuldige nazorg. Niet voor niets wil VerfOnline.EU de beste speciaalzaak met de beste prijzen zijn.

Ondanks alle goede zorgen kan het gebeuren dat iets niet helemaal naar wens verloopt, of dat er aan een artikel onverhoopt
iets mankeert. Heeft u een opmerking of klacht ten aanzien van een door ons geleverd artikel of de service die u vanVerfOnline ondervonden heeft, aarzel niet om dit aan ons kenbaar te maken! Alleen op deze manier kunnen wij
onze service nog verder verbeteren en onze dienstverlening uitbreiden.

Heeft u een opmerking of klacht mail deze dan aan verfonline@zonnet.eu. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw klacht in behandeling nemen, in ieder geval krijgt u binnen 5 werkdagen van ons bericht.